Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 TiªnBéo 109 1,428,254,460
2 Di®pKem 109 840,028,957
3 B¤tLßuDanh 109 710,369,422
4 V®MinhKhê 109 613,468,375
5 SoldierBoy 109 371,932,812
6 CÔCA 109 348,277,589
7 HuVô 109 226,995,881
8 Hùng 109 138,977,320
9 ChìnhCh¸ch 109 127,324,027
10 AndyTr¥n 109 122,292,904