Thứ Hạng Tên Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 andyt*** 5,000,000
2 buiph*** 2,850,000
3 bietv*** 2,100,000
4 thecu*** 2,050,000
5 zzng0*** 2,050,000
6 tranh*** 2,000,000
7 buiph*** 1,900,000
8 anhmi*** 1,800,000
9 buiph*** 1,600,000
10 viet1*** 1,500,000
11 omylo*** 1,470,000